Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na wolne stanowisko pracy- Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim - termin do 30.05.2008r

WÓJT GMINY TARNÓW OPOLSKI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
                    
 
Dyrektor (kierownik) wielobranżowej jednostki
- Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                             w Tarnowie Opolskim
.................................................................................................................................
(określenie stanowiska urzędniczego)
 
 
I.                   Wymagania niezbędne.
1.      Wykształcenie wyższe.
2.      5 lat stażu pracy
3.      Prawo jazdy min. kat B (wraz z umiejętnościami praktycznymi)
4.      Ponadto dokumenty na w/w stanowisko może składać osoba, która:
a)      jest obywatelem polskim,
b)     ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c)      posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
d)     nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
e)      cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 
II.                Wymagania dodatkowe
1.      Preferowane wykształcenie ekonomiczne lub zarządzanie.
2.      Znajomość problematyki komunalnej samorządu gminnego.
3.      Znajomość problematyki finansów publicznych.
 
 
III.             Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.
Zarządzanie Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim; zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności poprzez świadczenie usług powszechnie dostępnych, a w szczególności:
-   zaopatrzenie mieszkańców w wodę, odbiór nieczystości płynnych,
-   zarządzanie oczyszczalnią ścieków
-   prowadzenie inwestycji i remontów w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
-   zarządzanie wysypiskiem odpadów komunalnych
-   utrzymanie drogowych obiektów komunalnych – ulic (na zlecenie gminy),
-   utrzymanie zimowe dróg i ulic na terenie gminy (na zlecenie Gminy),
-   administrowanie i gospodarowanie powierzonym mieniem gminy w tym: zasobem
     mieszkaniowym, lokalami użytkowymi i innymi nieruchomościami
     niemieszkalnymi
-   wykonywanie innych zadań na zlecenie gminy.
 
IV.              Wymagane dokumenty.
1.      Życiorys zawodowy (CV),
2.      List motywacyjny.
3.      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4.      Kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie.
5.      Kopia dokumentu poświadczające staż pracy.
6.      Kopia prawa jazdy
7.      Kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego (starego) lub kopia nowego
         dowodu osobistego.
8.      Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, że,
a)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw
         publicznych,
b)     posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
c)      nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne.
9.      Oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
         zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
         rekrutacji.
                       
 
Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w pokoju nr 6 lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6    w terminie do dnia  30 maja 2008r.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internatowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.tarnowopolski.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy.
 
  

Podmiot udostępniający:  
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Grandek
Data wytworzenia: 12-05-2008


Informuję, że określenie stanowiska urzędniczego, zgodnie z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  22 kwietnia 2008r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 73, poz. 430) otrzymuje brzmienie:
Dyrektor (kierownik) jednostki – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej                 i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim.
 
 
Tarnów Opolski , 2008-06-02                         /-/ Zygmunt Cichoń – Wójt Gminy
 

Podmiot udostępniający:  
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Grandek
Data wytworzenia: 04-06-2008


Lista kandydatów
spełniających wymagania formalne 
 
 
określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy:
dyrektora (kierownika) jednostki – kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim
 
 
 
 
Lp.
 
 
Imię i nazwisko
 
Miejsce zamieszkania
 
1.
 
Krystian Anioł
 
 
Tarnów Opolski
 
2.
 
 
Norbert Hentschel
 
Szczedrzyk
 
3.
 
Roman Król
 
Tarnów Opolski
 
 
4.
 
 
Wojciech Małłek
 
Tarnów Opolski
 
5.
 
 
Jerzy Minkiewicz
 
Opole
 
6.
 
 
Tomasz Rega
 
Kosorowice
 
7.
 
 
Tomasz Sip
 
Opole
 
8.
 
 
Andrzej Staś
 
Krasiejów
 
 
 
                                                      /-/ Zygmunt Cichoń – Wójt Gminy


Podmiot udostępniający:  
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Grandek
Data wytworzenia: 04-06-2008

 

 

 

 

 

Informacja o wynikach naboru


Urząd Gminy Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6

Dyrektor (kierownik) jednostki
- Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Op.
............................................................................................
(określenie stanowiska urzędniczego)

 

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko urzędnicze został wybrany Pan Norbert Hentschel zam. Szczedrzyk.


Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:
Pan Norbert Hentschel spełnia w najwyższym stopniu wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, co stwierdzono w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. oraz w wyniku analizy złożonych dokumentów.


                                                                                                     Wójt Gminy
                                                                                                  Zygmunt Cichoń
 

 

Podmiot udostępniający:                       
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Grandek
Data wytworzenia: 01.08.2008r

 

Wersja XML