Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o naborze - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji ludności - składanie ofert do 15.06.2009

Urząd Gminy
ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski
 
WÓJT    GMINY TARNÓW  OPOLSKI
OGŁASZA    NABÓR   KANDYDATÓW    NA  WOLNE   STANOWISKO URZĘDNICZE
                    
ds. ewidencji ludności
 
w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w Referacie Spraw Obywatelskich i USC
 
 
I.                   Wymagania niezbędne.
1.      Wykształcenie wyższe administracyjne,
2.      Biegła umiejętność obsługi komputera i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego : Microsoft Office (Word,
          Excel).
3.      Ponadto dokumenty na w/w stanowisko może składać osoba, która:
a)      jest obywatelem polskim,
b)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
          przestępstwo skarbowe
d)      cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 
II.                Wymagania dodatkowe.
1.      Znajomość języka niemieckiego.
2.      Znajomość przepisów ustaw:
-        kodeks postępowania administracyjnego,
-        o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
-        o ochronie danych osobistych.
 
III.             Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.       
1.      Rejestrowanie danych o zameldowaniu w miejscu pobytu stałego lub czasowego osób.
2.       Rejestrowanie danych o wymeldowaniu z miejsca pobytu stałego lub czasowego osób.
3.      Wprowadzanie danych, uzupełnianie oraz zmienianie danych dotyczących osób zameldowanych:
-        o stanie cywilnym,
-        o zgonie,
-        o zmianie imion i nazwisk,
-        o dowodach osobistych,
-        o obowiązku wojskowym,
-        o obywatelstwie,
-        innych na podstawie decyzji kierownika USC, orzeczeń sądu, orzeczeń innych organów administracji.
4.      Występowanie o nadanie albo zmianę nr PESEL dla obywateli polskich oraz cudzoziemców.
5.      Przeprowadzanie postępowań o wymeldowanie osób, które opuściły miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3
         miesiące i nie dopełniły obowiązku wymeldowania się.
6.      Prowadzenie rejestru wyborców.
7.      Współpraca w prowadzeniu akcji kurierskich.
8.      Współpraca w przeprowadzaniu klasyfikacji wojskowej.
9.      Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych.
10.   Sporządzanie obowiązujących sprawozdań
11.   Kompletowanie przepisów prawnych dotyczących spraw z zakresu ewidencji ludności.
12.   Kompletowanie, ewidencjonowanie i przekazywanie akt do archiwum zakładowego.
 
IV.              Wymagane dokumenty.
1.      Życiorys zawodowy (CV),
2.      List motywacyjny.
3.      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie WWW.bip.tarnowopolski.pl w menu
         „rekrutacja pracowników”)
4.      Kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie.
5.      Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
6.      Kopia dowodu osobistego.
7.      Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, że,
a)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
b)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
          przestępstwo skarbowe,
c)      cieszy się nieposzlakowaną opinią.
8.      Oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
         1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
                                               
Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w pokoju nr 6 lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6    w terminie do dnia   15 czerwca 2009r.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internatowej Biuletynu Informacji Publicznej ( www.bip.tarnowopolski.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy.
 

 
              ZAŁĄCZNIK:
Informacja o wyniku naboru
 
 
Urząd Gminy Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
 
stanowisko urzędnicze ds. ewidencji ludności
............................................................................................
(określenie stanowiska urzędniczego)
 
 
 
 
Wójt Gminy Tarnów Opolski informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim, do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym ds. ewidencji ludności 
wybrana została Pani Iwona Matuszek, zamieszkała w Przyworach.
 
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Iwona Matuszek spełnia w najwyższym stopniu wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, co stwierdzono w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oraz w wyniku analizy złożonych dokumentów.
 
 
 
 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Grandek
Data wytworzenia: wp2009-06-02

 

Wersja XML