Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o naborze - Kierownik referatu Gospodarki Terenowej i Inwestycji- termin składania ofert do 22.02.2010r

Urząd Gminy
ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski
 
WÓJT GMINY TARNÓW OPOLSKI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
                    
Kierownik referatu Gospodarki Terenowej i Inwestycji
 
w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim
 
 
I.       Wymagania niezbędne.
1.      Wykształcenie wyższe.
2.      Co najmniej czteroletni staż pracy lub wykonywania przez co najmniej 4 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z
         wymaganiami na danym stanowisku.
3.      Ponadto dokumenty na w/w stanowisko może składać osoba, która:
a)      jest obywatelem polskim,
b)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
          przestępstwo skarbowe,
d)      cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 
 
II.       Wymagania dodatkowe.
1.      Wykształcenie wyższe techniczne: budownictwo, inżynieria środowiska, planowanie przestrzenne, geodezyjne itp.
2.      Uprawnienia budowlane.
3.      Prawo jazdy kat. B.
4.      Umiejętność obsługi komputera.
5.      Znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku pracy.
 
 
III.     Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.       
1.      Ustalanie przeznaczenia i zasad gospodarowania terenu.
2.      Sporządzanie studium i opracowanie planu i zmian do planu zagospodarowania przestrzennego.
3.      Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
4.      Opiniowanie przeznaczenia terenu i planów eksploatacji surowców mineralnych.
5.      Opiniowanie podziałów geodezyjnych.
6.      Nadzór nad cmentarzami, pomnikami, miejscami pamięci narodowej.
7.      Przygotowywanie terenów pod budownictwo, poprzez uzbrajanie terenów w infrastrukturę techniczną.
8.      Udzielanie zgody na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
9.      Przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektu budowlanego.
10.    Nadzór nad właściwą gospodarką przestrzenną.
11.    Nadzór i rozliczanie opłat za szczególne korzystanie z infrastruktury stanowiącej mienie gminy.
12.    Opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń należących do zakresu działania
13.    Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Gminy, zatwierdzonych przez Radę Gminy wniosków komisji i interpelacji radnych
14.    Sporządzanie obowiązujących sprawozdań.
15.    Kierowanie i nadzorowanie pracy Referatu Gospodarki Terenowej i Inwestycji w zakresie:
-        dodatków mieszkaniowych,
-        ochrony praw lokatorów i mieszkaniowych zasobów gminy,
-        oświetlenia ulicznego,
-        remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych, mostów placów,
-        utrzymania zieleni,
-        zapewnienia ładu i porządku na ulicach, chodnikach i urządzeniach towarzyszących,
-        oznakowania ulic,
-        zarządzania siecią dróg,
-        bezpieczeństwa ruchu drogowego,
-        naliczania opłat za zajęcia pasa drogowego,
-        gospodarowanie nieruchomościami gminnymi,
-        zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów.
-        prowadzenie postępowania represyjnego za samowolne wycięcie drzew  i krzewów,
-        aktualizacji opłat rocznych za grunty,
-        regulowanie stanu prawnego nieruchomości,
-        rekultywacji i zagospodarowania dzikich wysypisk i gruntów zdewastowanych,
-        naliczania opłat adiacenckich.
-        ewidencji gruntów na terenie gminy,
-        nadzorowania i rozliczania opłat za szczególne korzystanie z infrastruktury stanowiącej mienie gminy,
-        organizowania przetargów na lokale użytkowe,
-        opracowywania planów remontów i sposobów modernizacji budynków komunalnych oraz oświatowych,
-        realizacja zadań dotyczących budowy i modernizacji dróg gminnych, mostów i placów,
-        przygotowywanie projektów umów o wykonanie robot budowlanych, projektowych, nadzoru inwestorskiego, itp.,
-        realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy i planach inwestycyjnych,
-        nadzorowania i przeprowadzania remontów,
-        pozyskiwania funduszy unijnych na inwestycje komunalne,
-        przygotowywania i realizacji projektów finansowanych z środków Unii Europejskiej oraz innych funduszy zewnętrznych,
-        opracowywania raportów, analiz i informacji w/w  zakresie (opracowywanie projektów uchwał Rady Gminy, okresowych i
         końcowych sprawozdań z realizacji inwestycji finansowanych z środków Unii Europejskiej),
-        pozyskiwania informacji o możliwościach i warunkach pozyskania środków do realizacji programów gminnych,
-        współpracy z odpowiednimi instytucjami samorządu województwa, powiatu oraz administracji rządowej celem spójnego
         planowania i realizacji projektów gminnych,
-        współdziałania z komórkami organizacyjnymi urzędu gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy, gminnymi osobami prawnymi
          w sprawach związanych   z przygotowywaniem i realizacją projektów gminnych,
-        koordynacja działań związanych z uzyskiwaniem kredytów i pożyczek na działania inwestycyjne,
-        prowadzenie procedur zamówień publicznych urzędu,
-        koordynacji działań w zakresie „Odnowy wsi” na terenie Gminy.
 
IV.     Wymagane dokumenty.
1.      Życiorys zawodowy (CV),
2.      List motywacyjny.
3.      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4.      Kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie.
5.      Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy lub wykonywania działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z
         wymaganiami na danym stanowisku.
6.      Kopia nowego dowodu osobistego.
7.      Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną że;
a)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
b)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
          przestępstwo skarbowe.
c)      cieszy się nieposzlakowaną opinią.
8.      Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
9.      Kserokopia prawa jazdy.
10.  Oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
         niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
                                              
 
Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie z dopiskiem  „Oferta pracy – nabór na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Terenowej  i Inwestycji” w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w pokoju nr 6 lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski  ul. Dworcowa 6    w terminie do dnia 22 lutego 2010r.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internatowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.tarnowopolski.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy.
 
 
                                                                                                                                                                   Wójt Gminy
                                                                                                                                                               Zygmunt Cichoń

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Grandek
Data wytworzenia: 2010-02-08

 

 

 

 


 

Informacja o wyniku naboru


Urząd Gminy Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6

Kierownik referatu Gospodarki Terenowej i Inwestycji
............................................................................................
(określenie stanowiska urzędniczego)

 


Wójt Gminy Tarnów Opolski informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim, do zatrudnienia na stanowisku Kierownika referatu Gospodarki Terenowej i Inwestycji
wybrany został Pan Krystian Smolka zamieszkały w Dańcu.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Krystian Smolka spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, co stwierdzono w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oraz w wyniku analizy złożonych dokumentów.

                                                                                                                                

                                                                                           /-/ Wójt Gminy – Zygmunt Cichoń


Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Grandek
Data wytworzenia: 2010-03-08


Wersja XML