Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o naborze - Młodszy Referent w Referacie Hala Sportowa w wymiarze 1/2 etatu -termin składania do 7 marca 2011

Urząd Gminy
ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski


WÓJT GMINY TARNÓW OPOLSKI
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

młodszego referenta

w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w Referacie Hala Sportowa w wymiarze ½ etatu.I. Wymagania niezbędne.

1. Wykształcenie średnie o profilu sportowym lub wyższe o profilu sportowym (preferowane wyższe o specjalizacji wychowanie fizyczne)
2. Ponadto dokumenty na w/w stanowisko może składać osoba, która:
a) jest obywatelem polskim,
b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
    przestępstwo skarbowe,
d) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

II. Wymagania dodatkowe.

1. Znajomość przepisów ustaw:
  - o sporcie,
  - o samorządzie gminnym,
  - kodeks postępowania administracyjnego.
2. Znajomość przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków  
    międzygminnych.
3. Kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.
    między innymi instruktora, trenera, nauczyciela wychowania fizycznego.
4. Znajomość zagadnień związanych z organizowaniem i prowadzeniem rozgrywek i turniejów sportowych.
5. Umiejętność obsługi komputera i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego : Microsoft Office (Word, Excel).
6. Dyspozycyjność.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.

1. Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych.
2. Współpraca z klubami sportowymi oraz instytucjami kultury i sportu.
3. Pomoc w prowadzeniu imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez podmioty zewnętrzne.
4. Prowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych zgodnie z kalendarzem imprez.
5. Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży organizowanych przez referat w okresie wakacji i
    ferii.
6. Bieżąca obsługa hali sportowej.
7. Wykonywanie czynności związanych z zabezpieczeniem hali sportowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Dbanie o należyty stan techniczny obiektu i znajdujących się w nim maszyn i urządzeń
9. Dbanie o bezpieczeństwo osób przebywających na terenie hali sportowej.
10. Zabezpieczenie techniczne imprez odbywających się na hali.
11. Otwieranie i zamykanie obiektu, dbanie o należyte zabezpieczenie budynku.
12. Pobieranie opłat za korzystanie z hali.
13. Obsługa strony internetowej hali – prowadzenie tabel, statystyk, przygotowywanie informacji o wydarzeniach sportowo-
      rekreacyjnych itp.
14. Opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń należących do zakresu działania.
15. Realizacja zadań należących do zakresu działania wynikających z uchwał rady gminy, zatwierdzonych przez radę gminy wniosków
      komisji i interpelacji radnych.
16. Sporządzanie obowiązujących sprawozdań.
17. Kompletowanie, ewidencjonowanie i przekazywanie akt do archiwum zakładowego.

IV. Wymagane dokumenty.

1. Życiorys zawodowy (CV),
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie www.bip.tarnowopolski.pl w menu
   „rekrutacja pracowników”)
4. Kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie.
5. Kopia dowodu osobistego.
6. Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną (do pobrania na stronie www.bip.tarnowopolski.pl w menu
    rekrutacja pracowników), że,
a) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
b) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
     przestępstwo skarbowe,
c) cieszy się nieposzlakowaną opinią.
7. Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
8. Oświadczenie kandydata(do pobrania na stronie ww.bip.tarnowopolski.pl w menu rekrutacja pracowników), że wyraża zgodę na
    przetwarzanie danych osobowych zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
    2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w pokoju nr 6 lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6 w terminie do dnia 07 marca 2011r.


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internatowej Biuletynu Informacji Publicznej ( www.bip.tarnowopolski.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy.


                                                                                                                                            Wójt 
                                                                                                                                    Krzysztof Mutz

 

Informacja o wyniku naboru
 
 
Urząd Gminy Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
 
młodszy referent w referacie Hala Sportowa
............................................................................................
(określenie stanowiska urzędniczego)
 
 
 
 
Wójt Gminy Tarnów Opolski informuje, że w wyniku otwartego                    i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim, do zatrudnienia na stanowisku młodszego referenta                w referacie Hala Sportowa
wybrany został Pan Dariusz Śmichura, zamieszkały w Tarnowie Opolskim.
 
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Dariusz Śmichura spełnia w najwyższym stopniu wymagania określone              w ogłoszeniu o naborze, co stwierdzono w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oraz w wyniku analizy złożonych dokumentów.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  -//- Wójt Gminy
                                                             Krzysztof Mutz
 
 
Tarnów Opolski, 2011-03-23
 
 
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy 
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Grandek
Data wytworzenia: 2011-02-22

 

Wersja XML