Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - dowóz dzieci do szkół wraz z opiekunami - termin składania do 18.05.2007r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
NIEOGRANICZONYM
powyżej 60.000 EURO
 
Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim
ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
„Dowóz uczniów do szkół wraz z opiekunami na terenie gminy Tarnów Opolski w roku szkolnym 2007/2008 i 2008/2009”
(CPV 60.11.00.00-2)
 
Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami:
Pani Gabriela Jośko
tel. (077) 4644230 w godz. 8 00 –15 00
ul. Osiedle Zakładowe 7
46-050 Tarnów Opolski
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 79 poz. 22716 z dnia 18.04.2007
 
Miejsce realizacji: gmina Tarnów Opolski
Termin realizacji zamówienia: w okresie od 01 września 2007 r. do 30 czerwca 2009 r.
 
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
W postępowaniu mogą brać udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 i niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Wadium – 3.000 zł.
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego, lok. 7, w godz. 800 – 1500.      
 
Zamkniętą kopertę oznaczoną:
„Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do szkół wraz z opiekunami na terenie gminy Tarnów Opolski w roku szkolnym 2007/2008 i 2008/2009” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lok. 7.
 
Termin składania ofert upływa: 18.05.2007 r. o godz. 1000 .
Otwarcie ofert nastąpi: 18.05.2007 r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego.
 
Termin związania ofertą – 30 dni
 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
 
A -cena (koszt) brutto za 1 dzień                                             - 80 %
B - doświadczenie w wykonywaniu przewozu dzieci           - 10 %                                     
C - doświadczenie opiekunów                                                - 10 %
 
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami (max ilość punktów w ramach każdego kryterium – 100):
 
a)      sposób oceny ofert:
 
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionym wyżej zbiorem kryteriów zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:
Won = An x 0,8 + Bn x 0,1 + Cn x 0,1 
 
Wo – wskaźnik oceny oferty
n – numer oferty
 
Kryterium A
            X min
An = -------------   x 100 pkt
              Xn
 
An – liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A
Xmin. – cena minimalna wśród złożonych ofert brutto za 1 dzień
Xn – cena zaproponowana przez oferenta brutto za 1 dzień
 
Kryterium B
            Gn
Bn = ---------- x 100 pkt
           Gmax
 
Bn – liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium B
Gmax – nienaganne przynajmniej trzyletnie wykonywanie przewozów osobowych dzieci do szkół
Gn – jakość wykonywania przewozów osobowych przez oferenta n referencje potwierdzające przewozy w ubiegłych latach
(oferent otrzymuje 100 pkt, jeżeli wykonywał przewozy młodzieży do szkół przynajmniej 3 lata i przedłoży, co najmniej jedną referencję z tego okresu czasu)
(oferent otrzymuje, 95 pkt., jeżeli wykonywał przewozy młodzieży do szkół przynajmniej 2 lata i przedłoży, co najmniej jedną referencję z tego okresu czasu)
(oferent otrzymuje 90 pkt., jeżeli wykonywał przewozy młodzieży do szkół przynajmniej 1 rok i przedłoży, co najmniej jedną referencję z tego okresu czasu)
(oferent otrzymuje 85 pkt, jeżeli nie wykonywał przewozów młodzieży do szkół, ale wykonywał inne przewozy pasażerskie)
 
Kryteriu C
             Fn
Cn = ------------ x 100 pkt
           Fmax
 
Cn – liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium C
Fn – nienaganne przynajmniej 3 letnie doświadczenie jako opiekun dzieci do szkół
Fmax - jakość wykonywanej pracy jako opiekun, referencje potwierdzające pracę w ubiegłych latach
(oferent otrzymuje 100 pkt, jeżeli opiekun posiada 3 letni staż pracy jako opiekun dzieci w przewozach i przedłoży, co najmniej jedną referencję z tego okresu)
(oferent otrzymuje 95 pkt., jeżeli opiekun posiada 2 letni staż pracy jako opiekuna w przewozach i przedłoży, co najmniej jedną referencję z tego okresu)
(oferent otrzymuje 90 pkt., jeżeli opiekun posiada 1 rok pracy jako opiekun w przewozach i przedłoży, co najmniej jedną referencję z tego okresu).
 
Przy zastosowaniu tej metodyki, dla każdej oferty zostanie wyliczony wskaźnik oceny oferty mniejszy bądź równy 100 pkt będący średnią arytmetyczną wszystkich członków komisji.
 

O G Ł O S Z E N I E
 
 
 
W ZWIĄZKU Z PRZEPROWADZONYM W DNIU 18 MAJA 2007 R. PRZETARGIEM NIEOGRANICZONYM NA DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ WRAZ Z OPIEKUNAMI NA TERENIE GMINY TARNÓW OPOLSKI INFORMUJĘ, ŻE KOMISJA PRZETARGOWA DOKONAŁA WYBORU NASTĘPUJĄCEGO OFERENTA:
 
 
Transport - Usługi „Mateja”
Józef Mateja
46-050 Tarnów Opolski
ul. Św. Marcina 21informację wytworzył(a): Wójt Gminy
za treść odpowiada: Gabriela Jośko
data wytworzenia: 25.04.2007r.