Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - młodszego referenta w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w Referacie Hala Sportowa

Strona archiwalna

 

Urząd Gminy
ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski
 
WÓJT    GMINY TARNÓW OPOLSKI
OGŁASZA    NABÓR   KANDYDATÓW    NA   WOLNE    STANOWISKO URZĘDNICZE
                    
młodszego referenta
 
w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w Referacie Hala Sportowa w pełnym wymiarze czasu pracy.
 
 
I.                   Wymagania niezbędne.
1.      Wykształcenie średnie o profilu sportowym lub wyższe o profilu sportowym (preferowane wyższe o specjalizacji wychowanie fizyczne)
2.      Ponadto dokumenty na w/w stanowisko może składać osoba, która:
a)      jest obywatelem polskim,
b)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d)      cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 
II.                Wymagania dodatkowe.
1.      Znajomość przepisów ustaw:
-        o sporcie,
-        o samorządzie gminnym,
-        kodeks postępowania administracyjnego.
2.      Znajomość przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych.
3.      Kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. między innymi instruktora, trenera, nauczyciela wychowania fizycznego.
4.      Znajomość zagadnień związanych z organizowaniem i prowadzeniem rozgrywek i turniejów sportowych.
5.      Umiejętność obsługi komputera i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego : Microsoft Office (Word, Excel).
6.      Dyspozycyjność.
 
III.             Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.
                                          
1.      Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych.
2.      Współpraca z klubami sportowymi oraz instytucjami kultury i sportu.
3.      Pomoc w prowadzeniu imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez podmioty zewnętrzne.
4.      Prowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych zgodnie z kalendarzem imprez.
5.      Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży organizowanych przez referat w okresie wakacji i ferii.
6.      Bieżąca obsługa hali sportowej.
7.      Wykonywanie czynności związanych z zabezpieczeniem hali sportowej zgodnie              z obowiązującymi przepisami.
8.      Dbanie o należyty stan techniczny obiektu i znajdujących się w nim maszyn                   i urządzeń
9.      Dbanie o bezpieczeństwo osób przebywających na terenie hali sportowej.
10. Zabezpieczenie techniczne imprez odbywających się na hali.
11. Otwieranie i zamykanie obiektu, dbanie o należyte zabezpieczenie budynku.
12. Pobieranie opłat za korzystanie z hali.
13. Obsługa strony internetowej hali – prowadzenie tabel, statystyk, przygotowywanie informacji o wydarzeniach sportowo-rekreacyjnych itp.
14. Opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń należących do zakresu działania.
15. Realizacja zadań należących do zakresu działania wynikających z uchwał rady gminy, zatwierdzonych przez radę gminy wniosków komisji i interpelacji radnych.
16. Sporządzanie obowiązujących sprawozdań.
17. Kompletowanie, ewidencjonowanie i przekazywanie akt do archiwum zakładowego.
 
IV.              Wymagane dokumenty.
1.      Życiorys zawodowy (CV),
2.      List motywacyjny.
3.      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie www.bip.tarnowopolski.pl w menu „rekrutacja pracowników”)
4.      Kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie.
5.      Kopia dowodu osobistego.
6.      Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną (do pobrania na stronie www.bip.tarnowopolski.pl w menu rekrutacja pracowników), że,
a)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
b)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c)      cieszy się nieposzlakowaną opinią.
7.      Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
8.      Oświadczenie kandydata(do pobrania na stronie ww.bip.tarnowopolski.pl w menu rekrutacja pracowników), że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
                                              
Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w pokoju nr 6 lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6    w terminie do dnia  18 kwietnia 2011r.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internatowej Biuletynu Informacji Publicznej ( www.bip.tarnowopolski.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy.
 
                                                                                                              Wójt Gminy
 
                                                                                                         Krzysztof   MUTZ 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Grandek
Data wytworzenia: 2011-04-07


  

Informacja o wyniku naboru
 
 
Urząd Gminy Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
 
młodszy referent w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w referacie Hala Sportowa w pełnym wymiarze czasu pracy
............................................................................................
(określenie stanowiska urzędniczego)
 
 
 
 
Wójt Gminy Tarnów Opolski informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim, do zatrudnienia na stanowisku młodszego referenta w referacie Hala Sportowa wybrany został Pan Michał Smaroń, zamieszkały w Tarnowie Opolskim.
 
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Michał Smaroń spełnia w najwyższym stopniu wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, co stwierdzono w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oraz w wyniku analizy złożonych dokumentów.
 
                                                                                                       Wójt Gminy
                                                                                                   Krzysztof Mutz
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Grandek
Data wytworzenia: 2011-05-18

Wersja XML