Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko pracy - inspektor Biura Obsługi Klienta w Referacie Organizacyjnym w wymiarze 3/4 etatu

Strona archiwalna

 

Urząd Gminy
ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski
 
 
WÓJT GMINY TARNÓW OPOLSKI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
                    
inspektora – Biuro Obsługi Klienta - w  Referacie Organizacyjnym
w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w wymiarze ¾ etatu
 
 
I.       Wymagania niezbędne.
1.      Wykształcenie wyższe; administracyjne lub ekonomiczne lub zarządzanie.
2.      Co najmniej trzy letni staż pracy.
3.      Ponadto dokumenty na w/w stanowisko może składać osoba, która:
a)      jest obywatelem polskim,
b)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
         publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d)      cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 
II.      Wymagania dodatkowe.
1.      Znajomość przepisów:
-        ustawy o samorządzie gminnym
-        ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
-        rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków 
         międzygminnych.
2.      Zdolności organizacyjne,
3.      Umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
4.      Znajomość elektronicznego obiegu dokumentów.
5.      Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
6.      Biegła umiejętność obsługi komputera i znajomość komputerowego oprogramowania
         narzędziowego: Microsoft Office (Word, Excel),
 
III.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.       
 
Prowadzenie obsługi biurowej kierownictwa Urzędu i Biura Obsługi Klienta  w ramach projektu Kompetentny Urzędnik + Sprawny Urząd = Zadowolony Obywatel, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5.2 „ Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Poddziałanie 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej” (KSI:POKL.05.02.01-00-075/10).
 
IV.     Wymagane dokumenty.
1.      Życiorys zawodowy (CV),
2.      List motywacyjny.
3.      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4.      Kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie.
5.      Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy.
6.      Kopia  dowodu osobistego.
7.      Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną że;
a)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
b)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
         publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
c)      cieszy się nieposzlakowaną opinią.
8.      Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
9.      Oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
         ofercie   pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
                                          
Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie z dopiskiem  „Oferta pracy” ,w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w pokoju nr 6 lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski  ul. Dworcowa 6  w  terminie do dnia    11 lipca 2011r.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.tarnowopolski.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy.
 


                                                                                                                                     Wójt Gminy

                                                                                                 Krzysztof Mutz

 
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Grandek
Data wytworzenia: 28-06-2011

   

Informacja o wyniku naboru
 
 
Urząd Gminy Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
 
inspektor – Biuro Obsługi Klienta – w referacie organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w wymiarze ¾ etatu
............................................................................................
(określenie stanowiska)
 
 
 
 
Wójt Gminy Tarnów Opolski informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim, do zatrudnienia na stanowisku inspektora
wybrana została    Pani Maria Jędral, zamieszkała w Opolu.
 
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Maria Jędral spełnia w najwyższym stopniu wymagania określone  w ogłoszeniu o naborze, co stwierdzono w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oraz w wyniku analizy złożonych dokumentów.
 
 
 
                                                                                                                 Wójt Gminy
                                                                                                                         Krzysztof    Mutz
 
 
 
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Grandek
Data wytworzenia: 27-07-2011