Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o naborze -Inspektor w Referacie Budżetowo-Finansowym w Urzędzie Gminy -termin składania ofert do 17.10.2011

Strona archiwalna

 

Urząd Gminy
ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski
 
WÓJT GMINY TARNÓW OPOLSKI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
                    
Inspektora
w Referacie Budżetowo – Finansowym w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim

 
I.        Wymagania niezbędne.
1.      Wykształcenie wyższe.
2.      Co najmniej trzy letni staż pracy.
3.      Ponadto dokumenty na w/w stanowisko może składać osoba, która:
a)      jest obywatelem polskim,
b)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
         publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d)     cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 
II.    Wymagania dodatkowe.
1.   Znajomość przepisów:
-     ustawy o samorządzie gminnym,
-     ustawy o finansach publicznych,
-     ustawy o rachunkowości,
-     ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
-     rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
      oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów.
2.   Znajomość przepisów prawa w zakresie podatków i ubezpieczeń społecznych.
3.   Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
4.   Biegła umiejętność obsługi komputera i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego: 
      Microsoft Office (Word, Excel).
5.   Umiejętność obsługi programów: „księgowość budżetowa”, „Bestia”, „Płatnik”, „kadrowo-płacowego”.
 
 
III.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.
1.      Prowadzenie rachunkowości wydatków i dochodów budżetowych zgodnie  z
         obowiązującymi przepisami i zasadami zapewniający:
-        właściwy przebieg operacji gospodarczych,
-        ochronę mienia będącego w posiadaniu gminy,
-        sporządzanie i analizowanie planów finansowych wydatków i dochodów budżetowych,
-        prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych (rozrachunki).
2.      Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegającej
         zwłaszcza na:
-        terminowym ściąganiu należności i dochodzeniu roszczeń spornych,
-        prowadzeniu ewidencji syntetycznej i analitycznej metodą komputerową  w zakresie dochodów i
         wydatków budżetowych,
-        prawidłowym wykazywaniu na dokumentach księgowych sposobu ujęcia ich w księgach 
         rachunkowych ( klasyfikacja budżetowa i dekretacja operacji gospodarczych),
-        sporządzaniu jednostkowych i zbiorczych sprawozdań budżetowych,
-        prowadzeniu ewidencji oraz rozliczanie z urzędem skarbowym podatku VAT,
-        terminowym przekazywaniu sprawozdań budżetowych i finansowych  w wersji elektronicznej i 
         papierowej.
3.      Naliczanie wynagrodzeń dla pracowników urzędu gminy.
4.      Naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umów o dzieło.
5.      Naliczanie, rozliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.
6.      Naliczanie i rozliczanie zasiłków płatnych z ZUS-u.
7.      Naliczanie i rozliczanie składek ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8.      Prowadzenie ewidencji analitycznej pracowników.
9.      Prowadzenie ewidencji spłaty pożyczek mieszkaniowych.
10. Sporządzanie deklaracji i rozliczeń składek ZUS i FP.
11. Kompletowanie dokumentów i ustalanie uprawnień do zasiłków płatnych  z ZUS-u.
12. Prowadzenie kart indywidualnych zasiłków wypłaconych z ZUS-u.
13. Sporządzanie polecenia księgowania oraz przelewów ze sporządzonych wypłat  z wynagrodzeń.
14. Przekazywanie składek ZUS i FP w terminach określonych przepisami
15. Ewidencja i rozliczanie z urzędem skarbowym podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu   
      umów  zleceń i umów o dzieło.
 
IV.     Wymagane dokumenty.
1.      Życiorys zawodowy (CV),
2.      List motywacyjny.
3.      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania pod ogłoszeniem o
         naborze).
4.      Kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie.
5.      Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy.
6.      Kopia  dowodu osobistego.
7.      Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną (do pobrania pod ogłoszeniem o 
         naborze), że;
a)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
b)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 
         publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
c)      cieszy się nieposzlakowaną opinią.
8.      Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
9.      Oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (do pobrania pod ogłoszeniem o naborze).
                                          
Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie z dopiskiem  „Oferta pracy na stanowisko inspektora”, w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w pokoju nr 6 lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski  ul. Dworcowa 6  w  terminie do dnia    17 października 2011r.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internatowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.tarnowopolski.pl) oraz na tablicy informacyjnej w urzędzie gminy.

                                                                                                                         Wójt Gminy
                                                                                                                      Krzysztof Mutz


       
Załączniki:

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Grandek
Data wytworzenia: 6-10-2011 


 

Informacja o wyniku naboru
 
 
Urząd Gminy Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
 
inspektor – w Referacie Budżetowo-Finansowym w Urzędzie Gminy  w Tarnowie Opolskim
............................................................................................
(określenie stanowiska)
 
 
 
 
Wójt Gminy Tarnów Opolski informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim, do zatrudnienia na stanowisku inspektora wybrana została    Pani Emilia Normantowicz, zamieszkała   w   Tarnowie Opolskim.
 
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Emilia Normantowicz spełnia w najwyższym stopniu wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, co stwierdzono w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oraz w wyniku analizy złożonych dokumentów.
 
  
                                                                                          Wójt Gminy
                                                                                         Krzysztof  Mutz
 
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Grandek
Data wytworzenia: 4-11-2011

                                                                                     

Wersja XML