Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o naborze - referent ds.funduszu alimentacyjnego w wymiarze 1/2 etatu - termin składania ofert 28.11.2011r

Strona archiwalna

 


Wójt Gminy Tarnów Opolski
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
referent ds. funduszu alimentacyjnego w wymiarze ½ etatu

I.Wymagania niezbędne:

1.Wykształecenie minimum średnie,
2.Ponadto dokumenty na w/w stanowisko może składać osoba,która:
a) jest obywatelem polskim,
b)ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
c)nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publiczneg lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d)cieszy się nieposzlakowaną opinią.

II.Wymagania dodatkowe:

1.Znajomość przepisów prawa z zakresu postepowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego w       
administracji,ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów(Dz.U.z 2009r.Nr1,poz.7 z póź.zmianami),
2.Biegła znajomość obsługi komputera i sprzętu biurowego,
3.Znajomość obsługi programu ds.zaliczek i funduszy alimentacyjnych-SYGNITY,
4.Samodzielność,komunikatywność,odporność na stres,
5.Umiejetność organizacji pracy i podejmowania decyzji,
6.Umiejętność pracy w zespole.

III.Zakres wykonywanych zadań:

1.Przeprowadzanie postępowania w zakresie przyznawania i wypłacania świadczeń-fundusz alimentacyjny,
2.Prowadzenie dokumentacji dotyczacej dłużników alimentacyjnych i nienależnie pobranych świadczeń,
3.Współpraca z komornikiem w sprawach egzekucji należności alimentacyjnych,
4.Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie aktywizacji dłużników alimentacyjnych,
5.Przygotowywanie wniosków o ściganie dłużników za przestępstwo nie wywiązywania się ze zobowiązań    alimentacyjnych,
6.Prowadzenie dokumentacji księgowej w zakresie wypłaconych zaliczek alimentacyjnych,świadczeń z  funduszu alimentacyjnego i zwrotów należności z tego tytułu,
7.Prowadzenie spraw z zakresu postępowania egzekucyjnego,
8.Sporządzanie raportów i sprawozdań.

IV.Wymagane dokumenty:

1.Życiorys zawodowy(CV),
2.List motywacyjny,
3.Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4.Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5.Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną,że:
a)ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
b)nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c)cieszy się nieposzlakowaną opinią.
6.Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejetności.
7.Oświadczenie kandydata,że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiazany jest do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie z dopiskiem ,,Oferta pracy,, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim,Osiedle Zakładowe 7 lub drogą pocztową w terminie do dnia 28 listopada 2011r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej(www.bip.tarnowopolski.pl)


                                                                                 Wójt Gminy
                                                                                Krzysztof Mutz
ZAŁĄCZNIKI:
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: GOPS
Data wytworzenia: 17.11.2011

 

 

 


 

Informacja o wyniku naboru
 
 
Urząd Gminy Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
 
referent ds. funduszu alimentacyjnego w wymiarze ½ etatu
............................................................................................
(określenie stanowiska)
 
 
 
 
Wójt Gminy Tarnów Opolski informuje, że w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim, do zatrudnienia na stanowisku referenta wybrana została   Pani Teresa Czura , zamieszkała   w   Kosorowicach.
 
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Teresa Czura spełnia w najwyższym stopniu wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, co stwierdzono w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oraz w wyniku analizy złożonych dokumentów.
 
  
                                                                            Wójt Gminy
                                                                          Krzysztof  Mutz
 
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: GOPS
Data wytworzenia: 05.12.2011
Wersja XML