Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu - zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługowo-przemysłową- 26.03.2007


 
                                                          O G Ł O S Z E N I E           
                    o p r z e t a r g u   u s t n y m    n i e o g r a n i c z o n y m
 
                             Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza I nieograniczony              
                przetarg ustny na zbycie nieruchomości przeznaczone pod zabudowę
                                                      usługowo-przemysłową
                                                 
1.Nieruchomośći przeznaczone do przetargu oznaczone są działkami o numerach
  248/155 i 249/155  położone w  Walidrogach  przy ul. Opolskiej
  
2.Dla nieruchomości tych Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
   prowadzi Kw.Nr   77904
 
3.Cena wywoławcza dla nieruchomości oznaczonych numerami działek wynosi:
 
 
   dz.nr 248/155 o pow.0.0090  ha   km 1 )                     cena wywoławcza: 800.000 zł            
   dz.nr 249/155 o pow.0.6570  ha   km 1 )             
                                      -----------------------
                                          0.6660 ha  
  
 
   Podatek 22 % Vat nalicza się od wylicytowanej ceny  w przetargu za działki
 
4.Brak planu zagospodarowania wg.studium uwarunkowań teren przeznaczony pod
   zabudowę usługowo-przemysłową

5.Nieruchomośći stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone i nie ma
   przeszkód w rozporządzaniu nimi
 
6.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium
   w wysokości : 10 % ceny wywoławczej , wpłata w kasie urzędu gminy                                                     
   do dnia 19.03.2008 r. do godz.14 lub na konto : WBK Bank  
   Zachodni I Oddz.Tarnów Op – Nr 31109022420000000578015303
 
7.Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg zaliczone zostanie
   na poczet ceny sprzedaży. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się
   osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy.

8.Wadium zwraca się natychmiast po przetargu.
 
9.Przetarg odbędzie się dnia 26 marca 2008 r. o godz.13 w budynku Urzędu
   Gminy pok.2 w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6
 
10.Przetarg jest nieograniczony zgodnie z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów
     z dnia 14 września 2004r. Dz.U.Nr 207 poz.2108 w sprawie sposobu i trybu
     przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

11.Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyń.
     dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można
     uzyskać w pok.2 w Urzędzie Gminy tel:4644282 w.24Podmiot udostępniający:
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 05.12.2007r
Wersja XML