Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamowieniu Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji ścieków komunalnych miejscowości Miedziana Gm.Tarnów Opolski - termin składani 19.11.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA):

Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji ścieków komunalnych miejscowości Miedziana Gm.Tarnów Opolski.

Gmina Tarnów Opolski
tel. 077/4644132, ogłasza postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji ścieków komunalnych miejscowości Miedziana Gm. Tarnów Opolski         

Oznaczenie   przedmiotu   zamówienia   wg   Wspólnego   Słownika   Zamówień   (CPV)

Klasyfikacja wg CPV – /kod CPV 74.23.00.00.0 /

 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych lub częściowych.
Termin realizacji zamówienia: osiem miesięcy od daty podpisania umowy

Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6.

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami:
Aneta Labisz, Zbigniew Bahryj - pok. nr 3, Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6,
tel. (077) 4644132 wew. 25

Termin składania ofert upływa dnia 19.11.2007 godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.11.2007 godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego.
Zapieczętowaną kopertę oznaczoną: „Dokumentacja dot. budowy kanalizacji ścieków komunalnych w Miedzianej” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 3, Urząd Gminy Tarnów Opolski.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający wszystkie warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, w szczególności przedstawione poniżej.

1.1. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz musi dysponować

niezbędnym potencjałem technicznym, tzn. musi wykazać, że wykonał (zakończył)

w okresie 2003-2007, dwie dokumentacje projektowe na budowę kanalizacji ścieków

komunalnych o łącznej wartości  co najmniej 250 000 zł.  Zamawiający sprawdzi spełnienie powyższego warunku, na podstawie analizy przedłożonych wraz z ofertą dokumentów tj. „Wykazu wykonanych usług” oraz potwierdzeń, że wyszczególnione w wykazie usługi zostały należycie wykonane. Z dokumentów tych musi jednoznacznie wynikać, spełnienie  przedmiotowego warunku. Zamawiający nie będzie uwzględniał zadań opisanych niejednoznacznie lub niewłaściwie lub wydanych na  podmioty inne niż Wykonawca 

1.2. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn. musi

wykazać, że dysponuje osobą posiadającą wymagane prawem uprawnienia do

wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy

Prawo Budowlane) oraz odpowiednie doświadczenie. Zamawiający oceni spełnienie tego

warunku poprzez sprawdzenie czy osoba planowana do objęcia funkcji: głównego

projektanta posiada:

• wymagane prawem uprawnienia do projektowania i sprawowanie nadzoru autorskiego

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych bez ograniczeń.

Zamawiający sprawdzi spełnienie powyższego warunku, na podstawie analizy informacji

zawartych w przedłożonym wraz z ofertą dokumentów (Wykaz osób i podmiotów, które

będą wykonywać, uprawnienia budowlane oraz zaświadczenia o przynależności do

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa głównego projektanta).

 

1.3. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub

czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, musi

znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

oraz nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego. Podstawą oceny spełnienia niniejszego warunku będą: oświadczenie,

o którym mowa w pkt. 7.1 oraz dokument wymieniony w pkt. 7.4 niniejszej instrukcji

1.4. Zamawiający wykluczy wykonawcę z przedmiotowego postępowania w przypadkach,

o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP.


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej www.bip.tarnowopolski.pl
Kryteria oceny ofert : 100 % cena

DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
DOCZałącznik Nr 1 formularz ofertowy.doc
DOCZałącznik nr 2 oświadczenie o spełnianiu warunków.doc
DOCZałącznik nr 3 projekt umowy.doc

SPROSTOWANIE
 
 
   W związku ze stwierdzoną omyłką w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  w pkt. II informujemy, że chodzi o postępowanie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro. 
 
   W związku z zapytaniem jednego z  zainteresowanych Wykonawców: 1. Prosimy o podanie ilości przepompowni ścieków ?
2. Prosimy podać długości i średnice kanalizacji w rozbiciu na grawitacyjne i ciśnieniowe, które należy zaprojektować ?
3. Prosimy podać ilość przykanalików ?
4. Prosimy podać ilość mieszkańców ?
5. Czy projektowana kanalizacja będzie kanalizacją sanitarną czy ogólnospławną ?
 
udzielamy informacji:
 
 1. Koncepcja przewiduje dwie pompownie sieciowe i tranzytowe.
 2.  Kanalizacje grawitacyjne φ 200 – 2800 m
Rurociągi tłoczne  φ 90 – 1700 m
 1. Przykanaliki grawitacyjne 140 sztuk
 2. Szacunkowa ilość mieszkańców miejscowości Miedziana to 629 osób.
 3. Projektowana kanalizacja to kanalizacja sanitarna.
 
       Powyższy zakres jest jedynie orientacyjną długością kanalizacji miejscowości Miedziana i zamawiający wymagać będzie zaprojektowania całości kanalizacji nawet jeżeli jej długość będzie większa od ujętej w koncepcji. Dlatego uprasza się o skalkulowanie ewentualnej dodatkowej długości sieci wynikających z obecnego rozwoju wsi (3 ulice o długości ok. 200m)

 

Odpowiedź na zapytanie
 
 W związku z zapytaniem jednego z zainteresowanych Wykonawców :
1. Czy koniecznym jest sporządzenie projektu organizacji ruchu ?
W oparciu o zapisy SIWZ p. „VII. Informacja o sposobie porozumienia się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumienia się z wykonawcami” oraz o zapisy projektu umowy(§1 ust.2 p.7)  Przedsiębiorstwo zwraca się z pytaniem, czy konieczne jest opracowanie projektu tymczasowej zmiany organizacji ruchu drogowego na czas realizacji robót.
Ze względu na nieznany termin realizacji robót, jakie będą wykonywane w oparciu o dokumentację projektową uważamy, że sporządzenie projektu organizacji ruchu na etapie opracowania dokumentacji projektowej jest nieuzasadnione z uwagi na:
 1. Ograniczenie terminu ważności projektu i wydawanych decyzji, wynikających z aktualnie przepisów drogowych.
 2. Narzucenie przyszłemu wykonawcy harmonogramów robót, które mogą nie odpowiadać realnym potrzebom chwili wynikających z terminu i okresu realizacji. Wykonanie robót w terenie przez konkretnego wykonawcę, który zostanie wyłoniony w przetargu i będzie realizował roboty instalacyjno-inżynieryjne w oparciu o konkretne procedury w powiązaniu ze środkami finansowania pozyskiwanymi ze źródeł, których nie można przewidzieć na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Biorąc powyższe pod uwagę, wykonawca robót bezpośrednio przed wejściem na konkretne odcinki robót w zależności od opracowanych harmonogramów tych robót w porozumieniu z zamawiającym, będzie opracowywał i zatwierdzał na konkretny czas i na określone przez siebie zakresy projekty tymczasowej zmiany organizacji ruchu drogowego.
 
Odpowiadamy:
 
   W odpowiedzi na pytanie, informujemy, iż zgodnie z ustaleniami przywołanymi przez zamawiającego, projekt organizacji ruchu zdeaktualizuje się po roku i będzie wymagał ponownego wykonania. W związku z powyższym prosimy nie uwzględniać w wycenie kosztów związanych z naliczeniem projektu. A zapisy dotyczący projektu organizacji ruchu w projekcie umowy potraktować jako wykreślone.
Informujemy również, że nie przewiduje się zmian w harmonogramie płatności zawartym w umowie.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski
 
Działając na zasadzie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
„Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji ścieków komunalnych miejscowości Miedziana”
wybrano ofertę złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Inżynierii środowiska „ERGRA”Sp. z o.o. 45-273 Opole, ul. Sosnkowskiego 40-42
Uzasadnienie wyboru:
Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
 
Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy:
 

Lp.
Nazwa i adres Wykonawcy
Cena oferty
( z VAT )
     zł
Kryterium oceny oferty - „cena oferty”
Ilość punktów
1.
Spółdzielnia Rzemieślnicza „Wielobranżowa” ul. Sienkiewicza 17, 42-600 Tarnowskie Góry
161 689,04
55,99
2.
Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska „ERGRA” Sp. z o.o. 45-273 Opole, ul. Sosnkowskiego 40-42
90 524,00
100
3.
Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju EKO-RAJ ul. J.E.Purkyniego 1, 50-155 Wrocław
104 310,00
86,78
4.
AQUASERV Biuro Projektowo-Technologiczne ul. Luboszycka 11, 45-215 Opole
109 800,00
82,44
5.
AKWA-SERWIS Romuald Maciantowicz ul. Ks.Gajdy 54, 47-113 Staniszcze Małe
102 480,00
88,33
6.
HYDRO-SIEĆ s.c. ul. Grodzicka 51 45-470 Opole
 
109 190,00
82,91

 
 
1.Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
 
Podstawę prawną dokonanego wyboru stanowi art. 91 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
w przeprowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 
3. Jeżeli interes prawny uczestników postępowania doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – przysługują im określone w dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej.
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz
w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego. Protest wnosi się
w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
 
                                                                                                             // -Wójt Gminy-//
                                                              
                               
Informacja o zawarciu umowy
 
    Gmina Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6
 
informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzony w trybie przetargu nieograniczonego na : „Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji ścieków komunalnych miejscowości Miedziana”
zawarto umowę w dniu 12.12.2007 r z Wykonawcą :
Przedsiębiorstwo Inżynierii środowiska „ERGRA” Sp. z o.o. 45-273 Opole, ul. Sosnkowskiego 40-42
 
Uzasadnienie wyboru:
Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, oferta nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

                                                                                                             // -Wójt Gminy-//


Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2007-11-02
Wersja XML