Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o prztargu nieograniczonym - ulica Dzierżonia w Raszowej.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Tarnów Opolski
tel. 077/4644132, ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Remont drogi gminnej – ulicy Dzierżonia w miejscowości Raszowa na długości 195 mb. Przez remont ten rozumiane jest wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr.8 cm na podsypce materiału kamiennego gr.3 cm podbudowy z kamienia łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm, wraz z odwodnieniem „

 

Oznaczenie   przedmiotu   zamówienia   wg   Wspólnego   Słownika   Zamówień   (CPV)


 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych lub częściowych.
Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.04.2008r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6.

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami:
Aneta Labisz - pok. nr 3, Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6,
tel. (077) 4644132 wew. 25

Termin składania ofert upływa dnia 22.11.2007 godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.11.2007 godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego.
Zapieczętowaną kopertę oznaczoną: „„ Remont drogi gminnej – ulica Dzierżonia w Raszowej „ należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 3, Urząd Gminy Tarnów Opolski.

Klasyfikacja wg CPV – /kod CPV 45233140-2 /
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
• spełniają wymogi określone w art. 22 i art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych
• profil działania wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej www.bip.tarnowopolski.pl
Kryteria oceny ofert : 100 % cena

UWAGA

 

    Uwaga uczestnicy przetargu . W związku ze stwierdzoną omyłką w punkcie 4 w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia informujemy, że chodzi nie o nawierzchnię asfaltową tylko o nawierzchnię z kostki brukowej.

 

 

DOCSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA-Dzierżonia.doc
PDForganizacja docelowa.pdf
PDFPrzedmiar robót Raszowa.pdf
PDFPrzektór Poprzeczny A-A.pdf
PDFszcze.pdf

PDFwidok ogólny.pdf
PDFzagospodarowanie 1.pdf
PDFzagospodarowanie 2.pdf
DOCOpis techniczny jezdni.doc
DOCOkładka SST Raszowa ul Dzierżonia.doc
DOCdocelowe ozna.doc
DOCD-M-00.00.00-Wymagania ogólne.doc
DOCD.08.05.01-Ścieki z elem.prefabrykowanych.doc
DOCD.08.02.02-Chodnik z brukowej kostki betonowej.doc
DOCD.08.01.01-Krawężniki betonowe.doc
DOCD.07.02.01 oznakowanie pionowe.doc
DOCD.04.04.02-Podbudowa z kruszywa łamanego.doc
DOCD.04.04.00-Podbud z kruszyw.Wymag ogólne.doc
DOCD.03.02.01-Kanalizacja deszczowa.doc
DOCD.02.01.01-Wykonywanie wykopów w gr.nieskalistych.doc
DOCD.02.00.01 Roboty ziemne.Wymagania ogólne.doc
DOCD.01.01.01 Roboty pomiarowe.doc
DOCD.01.02.04-Roboty rozbiórkowe.doc
DOCFormularz.doc
PDFPrzektór Poprzeczny B-B.pdf
DOCumowa.doc

JPEGniweleta.jpeg
JPEGniwewleta2.jpeg

 

 

Sprostowanie
 
    W związku ze stwierdzoną omyłką w formularzu ofertowym w pkt. 10 dotyczącym okresu gwarancji informujemy, że chodzi o okres 36 miesięcy jak ujęto w załączniku - projekt umowy, a nie o okres 12 miesięcy. Za pomyłkę bardzo przepraszamy.

 

Chcieliśmy również sprostować błąd dotyczący punktu 7.10 w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, że na kopercie lub opakowaniu należy umieścić napis „Remont drogi gminnej – ul. Dzierżonia w Raszowej”, a nie „Przebudowa ulicy Zakładowej w Przyworach” za pomyłkę bardzo przepraszamy.

 

 
Odpowiedzi na zapytania
 
  W związku z zapytaniami jednego z Wykonawców dotyczącymi przetargu nieograniczonego na przebudowę ulicy Dzierżonia w Raszowej :
 
1. Na czym ma polegać przebudowa studni chłonnej z poz. 13 przedmiaru oraz wpustu z poz. 11 ?
2. Czy Zamawiający jest w posiadaniu rysunków niwelety dla zadania, jeśli tak to prosimy o opublikowanie ?
3. Czy na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzania projektu organizacji ruchu na czas robót ?
 
Odpowiadamy :
 
  1. Z uwagi na szczątkowy charakter obiektów ich przebudowa będzie polegać na wykonaniu w ich miejscu nowych obiektów.
  2. Zamawiający jest w posiadaniu rysunków niwelety i zamieszcza je jako załącznik na stronie internetowej dotyczącej w/w przetargu.
  3. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia projektu organizacji ruchu na czas robót.
 

 

                                                                         Tarnów Opolski, 03.12.2007 r.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski
 
Działając na zasadzie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
„Remont drogi gminnej-ulicy Dzierżonia w miejscowości Raszowa”
wybrano ofertę złożoną przez:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp . z o.o. ul. Daszyńskiego 13a,
46-060 Prószków
Uzasadnienie wyboru:
Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
 
Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy:
 

Lp.
Nazwa i adres Wykonawcy
Cena oferty
( z VAT )
     zł
Kryterium oceny oferty - „cena oferty”
Ilość punktów
1.
K+D Budownictwo Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 1
47-303 Krapkowice
105 884,97
89,16
2.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 13a, 46-060 Prószków
94 405,37
100
3.
GABART s.c. Artur Hurek,Gabriela Hurek ul. Stawowa 41, 47-180 Izbicko
133 711,54
70,60
4.
„BENBUD” Import-Eksport Loch Bernard Osowiec-Trzęsina, ul. Srebrna 5, 46-023 Osowiec
120 340,00
Odrzucona
5.
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane REM-BUD Syczyński Bogusław ul. Tuwima 13, 46-020 Czarnowąsy
174 593,37
54,07
6.
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „REMOST” s.c. Podłęże Szlacheckie 74, 42-141 Przystajń
154 687,64
61,03
7.
Opolskie Przedsiębiorstwo Usług Drogowych Sp. z o.o.
Aleja Przyjaźni 9, 45-573 Opole
128 522,28
73,45
8.
Spółdzielnia „SUR PRÓSZKÓW” ul. Kościuszki 23, 46-060 Prószków
134 665,69
70,10
9.
Strzeleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.z o.o. ul. 1-go Maja 57, 47-100 Strzelce Opolskie
154 842,28
60,97
10.
BERIW Sp. z o.o. ul. Opolska 35, 46-070 Ochodze
 
134 135.96
70,38
11.
P.P.H.U. VENUS Sp. jawna Hubert Jaskółka, Jan Szafarczyk, Piotr Szywalski ul. Krapkowicka 47, Łowkowice 47-364
136 824,73
69,00
12
Roboty Ziemne Arnold Wocław ul. Bocianowa 19,
46-022 Zawada
125 197,47
 
75,41

 
 Podczas postępowania przetargowego została odrzucona oferta firmy „BENBUD” Import-Eksport Loch Bernard Osowiec-Trzęsina, ul. Tuwima 13, 46-020 Czarnowąsy zgodnie z art. 89 ust.6 – zawiera omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88. Pozostałe przedłożone oferty spełniły wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jedna z ofert nie mieści się w puli środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy (168 000,00 brutto).
 
1.Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
 
Podstawę prawną dokonanego wyboru stanowi art. 91 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
w przeprowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 
3. Jeżeli interes prawny uczestników postępowania doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – przysługują im określone w dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej.
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz
w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego. Protest wnosi się
w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
 
 
                                                                                             

 

Informacja o zawarciu umowy
 
    Gmina Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6
 
informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzony w trybie przetargu nieograniczonego na : „Remont drogi gminnej –ulicy Dzierżonia w miejscowości Raszowa”
zawarto umowę w dniu 18.12.2007 r z Wykonawcą :
Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prószkowie
 
Uzasadnienie wyboru:
Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, oferta nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
                                                                                                           

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2007-11-02
Wersja XML