Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie - Remont i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy -termin składania do 24.01.2008rRzecz: Remont i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy  
           Tarnów Opolski wraz z finansowaniem wykonanej inwestycji

Numer ogłoszenia: 260339-2007:data zamieszczenia 31.12.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: URZĄD GMINY W TARNOWIE OPOLSKIM
                                           UL.DWORCOWA 6
                                           46-050 TARNÓW OP.
·             Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnowopolski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy   Tarnów Opolski wraz z finansowaniem wykonanej inwestycji
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie nie przysługuje.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, a następnie umożliwienie Zamawiającemu spłaty kosztów za wykonane roboty w ratach kapitałowych przez okres do 120 miesięcy licząc od daty wystawienia faktury.


Zakres rzeczowy wykonania przedmiotu zamówienia.
1.      Wymiana opraw i źródeł światła zgodnie z doborem oraz dokumentacją przebudowy oświetlenia w ilości 837 szt punktów świetlnych, z podziałem na:
a) oprawy o mocach :
150W           -   114       szt.
100W           -   134       szt,
 70W           -   589       szt,
b) źródła światła:
150 W          -     114     szt,
100 W          -     134     szt,
70 W -           -     589     szt,
2.      Wymiana przewodów zasilających 837 szt X 5 mb ( YDY 2X2.5 750V) oraz zacisków prądowych Al.-Cu SM1.11 - 1556 szt oraz SL11.11 – 118 szt. dla opraw na sieci napowietrznej.
3.      Wymiana zabezpieczeń 837 szt.na izolowane BZO 02 z wkładkami BiWts 6A
4.      Wymiana wysięgników jednoramiennych na nowe ocynkowane w ilości 837 szt. Wysięgniki należy połączyć metalicznie z przewodem zerowym linii napowietrznej linką izolowaną AL. 25mm
5.       Malowanie wysięgników farbą ochronna do metalu ocynkowanego koloru szarego
6.      Wymianę 12 szt. sterowników oświetlenia na PSO -02
7.      Uzupełnienie w ramach istniejącego systemu zasilania 25 szt kompletnych stanowisk oświetleniowych ( 10x100W, 10x 70W, 5x150W).
8.      Zdemontowane oprawy, wysięgniki oraz lampy rtęciowe i sodowe wykonawca przekaże na podstawie protokołu zdania i odbioru odpadów do magazynu właściwego terenowo Rejonu Energetycznego w celu utylizacji.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również sfinansowanie wykonanych robot przez wykonawcę w sposób umożliwiający ich spłatę przez Gminę z uzyskanych oszczędności w zużyciu energii elektrycznej po wykonaniu przebudowy, na warunkach określonych w rozdziale 5 SIWZ.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9, 66.00.00.00-0.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia:                                3 miesiące
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
·             Informacja na temat wadium: 20.000 zł wnoszone przed składaniem ofert.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału :
1) ) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zamówieniem zgodnie z przepisami art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 02 lipca 2004r o swobodzie działalności gospodarczej   ( Dz. U. Nr 173 poz. 1807 ),
2) posiadają niezbędną wiedzą, doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym względzie :
1.      wykażą i udokumentują ( referencje) w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres, wykonanie robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 900.000.00 zł każda,
2.      dysponują osobami, które mogą być wyznaczone do pełnienia funkcji :
a.       Kierownika Budowy – z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych odpowiadające wymaganiom określonym w art.12 i 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane i doświadczenie w kierowaniu robotami o zakresie objętym zamówieniem,
b.       Kadra przewidywana do kierowania budową ( kierownik budowy) musi posiadać stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie ( uprawnienia ), wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego, a jeżeli posiada uprawnienia wydane po 14.02.1995r – zaświadczenie lub decyzję o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
3.      dysponują pracownikami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do wykonania robót tj. robotnicy o specjaliści instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych potwierdzone zaświadczeniem SEP
4.      dysponują sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia, a w szczególności 2 podnośnikami samojezdnymi lub ciągnionymi, środkami transportu ciężarowego i dostawczymi – po 1 szt
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i w tym względzie :
1.      osiągnęli w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy , za ten okres – przychody ze sprzedaży i zrównanych z nimi na poziomie ponad 500.000 zł. rocznie,
2.      posiadają ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie co najmniej podstawowym - min. suma ubezpieczenia na kwotę nie niższą niż 150.000 zł
4) nie podlegają wykluczeniu w rozumieniu art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
     5) Podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego i które   
         wspólnie zamierzają składać wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a
          następnie składać ofertę muszą wykazać, że :
 - każdy z osobna :
1.       nie podlegają wykluczeniu z postępowania,
2.       posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym,
3.       posiadają ubezpieczoną działalność gospodarczą od odpowiedzialności cywilnej,
-wspólnie muszą wykazać, że :
1.       posiadają uprawnienia do wykonywania czynności przewidzianych do zrealizowania przedmiotu zamówienia ( uprawniania budowlane ),
2.       dysponują odpowiednim sprzętem technicznym,
3.       dysponują odpowiednim personelem do wykonania zamówienia,
4.       posiadają odpowiednie środki finansowe do wykonania zamówienia,
5.       posiadają możliwość wykupu wierzytelności przez Bank,
- przynajmniej jeden z wykonawców musi wykazać, że :
posiada wiedzę i doświadczenie wymagane przez Zamawiającego,
Do oceny sytuacji ekonomicznej dodają się wszystkie walory poszczególnych wykonawców.
        INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ   
          DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA  
          WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
       1.      Oświadczenie o spełnianiu warunków w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego.
2.      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków do udziału w postępowaniu.
3.      Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4.      Imienny wykaz kadry kierowniczej robót budowlanych wraz z informacją na temat kwalifikacji zawodowych tych osób ( krótki opis doświadczeń zawodowych ) oraz przewidywanych dla nich funkcji w niniejszym zamówieniu wraz z niezbędnymi uprawnieniami oraz zaświadczeniami wpisu na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego i wg potrzeby zaświadczenia lub decyzje o wpisie do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora nadzoru Budowlanego.
5.      Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca.
6.      Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 900.000.00 zł każda (co najmniej dwie referencje o takiej wartości), z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie.
7.      Rachunek zysków i strat za lata obrotowe 2005 i 2006 lub inny dokument określający obroty, zysk - za lata 2005r i 2006r, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;
8.      Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są złożyć do wniosku :
a)      pełnomocnictwo udzielone przez wszystkich partnerów do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
b)      wykaz wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
c)      oświadczenie wykonawców o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Kopie dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”
przez wykonawcę lub osobę upoważnioną.
W przypadku złożenia oferty równoważnej należy dołączyć dokumenty opisane w punkcie . OFERTA RÓWNOWAŻNA.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.1.2) nie dotyczy
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
www.bip.tarnowopolswki.pl
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24/01/2008                 godzina 10.00
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
PDFPrzedmiar robót modernizacji oświetlenie wersja w pdf.pdf
DOCPRZEDMIAR.doc
DOKUMENTACJA-TłUMACZENIE ZWROTóW ANGLOJęZYCZNYCHDokumentacja-tłumaczenie zwrotów anglojęzycz.Dokumentacja-tłumaczenie zwrotów anglojęzycznych
DOCDokumentacja-ST Siteco.doc
DOCDokumentacja-metryka przedmiaru.doc
XLSDokumentacja-dobór zabezpieczeń.xls
PDFDokumentacja-deklaracja ce 5na 393.pdf
ZIPDokumentacja-_obliczenia_fotometryczne.zip
DOCDokumentacja -STWiOR.DOC
DOCDokumentacja- opis techniczny.doc
XLSDokumentacja -_ nwentaryzacja.xls
PDFDokumentacja - deklaracja MASTER_SON-T_PIA_Plus.pdf
PDFDokumentacja - deklaracja.pdf
DOCSIWZ.doc

W związku z ogłoszeniem przetargu na „Remont i przebudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnów Opolski wraz z finansowaniem wykonanej inwestycji”  wpłynął protest na warunki udziału oraz zapisy SIWZ powyższego przetargu. Zgodnie z art. 181   ustęp 3  ustawy Prawo zamówień publicznych kopię protestu Zamawiający umieszcza na stronie internetowej treść w/w protestu i wzywa innych wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

PDFProtest.pdf

Rozstrzygnięcie Protestu

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji systemu oświetlenia drogowego Gminy Tarnów Opolski

 

 

Odpowiadając na protest wniesiony w dniu 03.01.2008 r. przez Thorn Lighting polska Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu ul. Gazowa 26a na czynności lub zaniechania Zamawiającego, w którym zarzuca się Zamawiającemu naruszenie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr145, poz. 1537 i Nr 273, poz. 2703 z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, Nr 184, poz. 1539 z 2006 r.) poprzez:

1)      Naruszenie art. 7 ust. 1 pzp poprzez opisanie wymagań względem ofert równoważnych niemożliwych do spełnienia i tym samym utrudnianie uczciwej konkurencji.

2)      Opisanie przedmiotu zamówienia niezgodnie z art. 30 ust. 1 i art. 29 ust. 1 i 2 pzp- dotyczący wymagań w stosunku do ofert równoważnych

 

Zamawiający na podstawie art. 183 ust. 1 pkt. 2 powołanej wyżej ustawy, postanowił:

 

Protest uwzględnić w zakresie:

 

1.      Opisu spełnienia warunków technicznych i użytkowych sprzętu równoważnego do zastosowanego w projekcie.

 

UZASADNIENIE

 

Analizując dokładnie specyfikację zamawiający uznał, że tolerancja parametrów technicznych dla sprzętu równoważnego został określona zbyt wąsko. W związku z powyższym zamawiający wprowadza następujące zmiany w specyfikacji SIWZ:

 

W pkt. 1.4  STWiOR ppkt. m-  Określenia podstawowe -dodaje zapis:

 

m.    Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

 

Dodaje zapis w punkcie 2.2.1.a. podpunkt c SIWZ

 

c)    Ze względu na specyficzną dla opraw oświetleniowych drogowych niepowtarzalność charakterystyk świetlnych, zamawiająca dopuszcza odstępstwa od uzyskanych parametrów oświetleniowych dróg dla produktów równoważnych w zakresie wynikającym z definicji odpowiedniej zgodności.W szczególności :

1.        Luminacja L1 i L2- nie mniej niż w projekcie

2.        Równomierność Uo1 i Uo2 nie mniej niż 4 % w stosunku do projektu, ale nie mniej niż wartość min. normy

3.        Równomierność Ul1 i Ul2 nie mniej niż w projekcie,

4.        TI nie więcej niż 4 % niż w projekcie, ale nie więcej niż wartość maksymalna wg. normy

5.        SR nie mniej niż 4 % w stosunku do wartości w projekcie, ale nie mniej niż wartość minimalna normy.

Kąt zamontowania opraw-, jeśli będzie wymagany inny niż w projekcie to oprawa musi posiadać możliwości ustawienia go bez konieczności zmiany wysięgnika w przedziale 0-5° w stosunku do projektu.

 

Dodaje zapis w punkcie 2.2.2. pkt 4 SIWZ

 

4. Zamawiający żąda od Wykonawców składających oferty równoważne złożenia wraz z ofertą próbek opraw i źródeł światła po 1 szt. dla każdego typu – mocy oprawy i źródła światła przewidzianych do zastosowania, wraz z ich kartami katalogowymi potwierdzającymi dane techniczne.

Uwaga! Wymóg ten dotyczy tylko i wyłącznie wykonawców stosujących źródła światła inne niż w projekcie i inne od tych jakie zamawiający uznał za równoważne [ np. Philips do Osram]. To samo dotyczy opraw oświetleniowych.

 

Ustosunkowując się do żądań protestującego zamawiający stwierdza, że nie zachodzą żadne przesłanki określone pzp w szczególności art. 38, które powodowałyby konieczność unieważnienia postępowania. Zamawiający ma pełne prawo swobodnego określenia wymaganych parametrów technicznych i użytkowych niekoniecznie na poziomie minimalnym określonym normą co potwierdza orzecznictwo prawne .

 

Zmiany w specyfikacji wprowadzone tym rozstrzygnięciem w zakresie spełnienia przez produkty równoważne wymagań technicznych i użytkowych stanowią zadość żądaniom protestującego.

 

 

POUCZENIE

 

Od powyższego rozstrzygnięcia protestu, zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.), Wnoszącemu protest nie przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

 

Odpowiedzi na zapytania

 

    W związku z pojawieniem się pytań dotyczących przetargu na „Remont i przebudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnów Opolski udzielamy poniższych odpowiedzi :

 

 1. Czy raty kapitałowe w harmonogramie spłat powinny być równe w danym roku ?
 2. W związku z nieścisłościami, które spowodowały unieważnienie poprzedniego przetargu niezwykle istotne jest aby specyfikacja bardzo precyzyjnie określała zasady sporządzania harmonogramu spłat. W związku z powyższym uprzejmie sprecyzowane następujących kwestii:

A)    SIWZ określa, że okres odsetkowy jest równy miesiącowi kalendarzowemu, z czego jasno wynika jaka jest długość drugiego (trwającego od 1 stycznia 2008 do 1 lutego 2008) i kolejnych okresów odsetkowych. Nie wiadomo natomiast jaka jest długość pierwszego okresu odsetkowego, który trwa od daty podpisania protokołu odbioru lub wystawienia faktury do 1 stycznia 2008 r. Prosimy o jednoznaczne wskazanie jaką datę należy przyjąć jako początek pierwszego okresu odsetkowego, aby właściwie wyliczyć liczbę dni tego okresu – czy może to być 1 grudnia 2007 ?

B)     SIWZ (punkt 5.2) określa, że na potrzeby sporządzenia harmonogramu do ofert należy przyjąć, że spłaty mają następować pierwszego dnia miesiąca natomiast projekt umowy mówi o płatnościach na koniec miesiąca. Prosimy o wyjaśnienie.

 1. Zwracamy się także z prośbą o rozważenie zmiany zapisu SIWZ mówiącego, że na potrzeby sporządzania harmonogramu przyjmuje się WIBOR1M z 8 listopada 2007 r. Obecnie stopy procentowe rosną (np. WIBOR1M  w dniu 8 stycznia 2008 r. wyniósł 5,44 % i był o 0,41 % wyższy niż przed 2 miesiącami) – przyjęcie niższej od obecnej stawki będzie wiązało dla Zamawiającego z ryzykiem, że przyszłe rzeczywiste spłaty będą znacznie przewyższały obecne szacunki.
 2. Prosimy o sprecyzowanie z jakiego dnia Wykonawca ma przyjąć do harmonogramu stawkę WIBOR1M? Na stronie 7 SIWZ w punkcie 5.2 Zamawiający podaje, że należy przyjąć tę stawkę z dnia 08 listopada 2007r., zaś na stronie 12 SIWZ w punkcie 12 Zamawiający podaje, że należy przyjąć stawkę WIBOR 1M z dnia 02 stycznia 2008r?
 3. W załączeniu przesyłamy wzór promesy bankowej i prosimy o odpowiedź, czy promesa bankowa o powyższej treści odpowiada Zamawiającemu? Czy może powinna zawierać jeszcze jakieś sformułowania istotne dla Zamawiającego?
 4. Czy Zamawiający posiada warunki wykonania remontu i przebudowy oświetlenia wydane przez Zakład Energetyczny? Prosimy o ich udostępnienie.

 

 

ODPOWIEDZI:

 

Ad. 1 Raty kapitałowe powinny być równe w danym roku.

 

Ad. 2A, 3.  Zamawiający koryguje zapisy  pkt 5.2  SIWZ  następująco :

 

-         rozpoczęcie spłaty przyjąć od dnia pierwszego następnego miesiąca po zakończeniu i odbiorze wykonanych robót bez usterek – dla celów opracowania oferty przyjąć od dnia 01-04-2008.

-         do ustalenia harmonogramu spłaty przyjąć stałą i niezmienną przez cały okres spłaty wartość stawki referencyjnej WIBOR 1M na dzień 02.01.2008 r. ,

 

Pozostałe bez zmian.

Ad 2B.

           Zamawiający koryguje zapisy par. 5 pkt 2 umowy następująco :

 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić ww. fakturę w terminie nie dłuższym niż ..... miesięcy od daty zakończenia i odebrania całości zadania wraz z odsetkami liczonymi od kwoty zadłużenia na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą. Realizacja zapłaty pierwszej raty nastąpi dnia pierwszego  następnego miesiąca po zakończeniu i odebraniu całości robót bez usterek

 

 

Ad 4. Zamawiający koryguje zapisy  pkt 5.2  SIWZ  następująco :

 

        -rozpoczęcie spłaty przyjąć od dnia pierwszego nastepnego miesiąca po  

         zakończeniu i odbiorze wykonanych robót bez usterek – dla celów  

          opracowania oferty przyjąć od dnia 01-04-2008.

-         do ustalenia harmonogramu spłaty przyjąć stałą i niezmienną przez cały okres spłaty wartość stawki referencyjnej WIBOR 1M na dzień 02.01.2008 r. ,

 

Pozostałe bez zmian.

 

Ad. 5

Ocena składanych dokumentów przeprowadzona będzie w trakcie oceny złożonych ofert przez Wykonawców. Wymagania dotyczące  treści Dokumentu banku są precyzyjnie określone w pkt 5.1 SIWZ i muszą spełniać ogólne warunki zawarte w wymienionym punkcie.

 

Ad. 6

PDFWarunki przyłaczenia.pdf


                                                                                                   

                                                                                       Tarnów Opolski, 05.03.2008 r.
 
GTiI 2214/7/07
 
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski
 
Działając na zasadzie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
Remont i Przebudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Tarnów Opolski wraz z finansowaniem wykonanej inwestycji.
 
wybrano ofertę złożoną przez:
 
Konsorcjum Firm:
BGK Józef Buchta ul. Opolska 61, 46-070 Osiny
ISO Sp. z o.o. ul. Lewendowa 3, 83-050 Kolbudy
 
Uzasadnienie wyboru:
Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
 
Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy:
 

Lp.
Nazwa i adres Wykonawcy
Cena oferty
( z VAT )
     zł
Kryterium oceny oferty - „cena oferty”
Ilość punktów
1.
„MANSTEL” Zakład Elektryczny i Teletechniczny Sp. z o.o. ul. B.Prusa 4, 34-436 Maniowy
1.070.106,64
87,87 p
2.
PPHU „INST-EL” s.c. Alicja Chancewicz, Jerzy Chancewicz ul. Kryńska 57 A, 16-100 Sokółka
897.703,32
Oferta odrzucona
3.
Konsorcjum Firm: Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Adam Skowronek ul. Drzewieckiego 20/4, Wrocław
Thorn Lighting Polska Sp. z o.o. ul. Gazowa 26 a, 50-513 Wrocław
953.005,28
Oferta odrzucona
4.
Konsorcjum Firm:
BGK Józef Buchta ul. Opolska 61, 46-070 Osiny
ISO Sp. z o.o. ul. Lewendowa 3, 83-050 Kolbudy
940.334,03
100 p.

 
    Dwie z przedstawionych ofert – oferta nr 2 i 3 zostały odrzucone zgodnie z art. 89 ust.1 pkt. Ustawy Prawo zamówień publicznych., ponieważ nie były zgodne z treścią SIWZ (art.89 ust.1 pkt.2 i 6). Pozostałe oferty- nr 1 i 4 , które spełniły wymagania SIWZ nie przekroczyły kwoty jakie zabezpieczono na ten cel w budżecie gminy (kwota 1.122.400,00 zł brutto).
 
1.Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
 
2.Podstawę prawną dokonanego wyboru stanowi art. 91 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
  
3. Jeżeli interes prawny uczestników postępowania doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – przysługują im określone w dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej.
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
 
                

Tarnów Opolski, 21.03.2008 r.
 
 
Informacja o zawarciu umowy
 
 
    Gmina Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6
 
informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzony w trybie przetargu nieograniczonego na : „Remont i przebudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Tarnów Opolski wraz z finansowanie, inwestycji” zawarto umowę w dniu 21.03.2008 r  z Wykonawcą :
 
KONSORCJUM FIRM:

1. BGK Józef Buchta
46-070 Osiny ul. Opolska 61
 
2. ISO Sp. z o.o.
83-050 Kolbudy ul. Lawendowa 3
 
Uzasadnienie wyboru:
Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę, która spełnia warunki SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, oferta nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
                                                                                                           
 
                                                                 
 
 
 


                                                                                             
Podmiot udostępniający:
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 31.12.2007r
Wersja XML