Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Przyworach

 
                                                          O G Ł O S Z E N I E           
                    o p r z e t a r g u   u s t n y m    n i e o g r a n i c z o n y m
 
                             Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza III nieograniczony              
                przetarg ustny na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę
                                                               mieszkaniową
                                                 
1.Nieruchomośći przeznaczone do przetargu oznaczone są działkami o numerach
  w/m w pkt 3 położone w Przyworach
  
2.Dla nieruchomości tych Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
   prowadzi  Kw.Nr 44606  
 
3.Cena wywoławcza dla nieruchomości oznaczonych numerami działek wynosi:
  
   2008/413 o pow.0.0878 ha km 1               cena wywoławcza:       24.000 zł
                                
 
   Podatek 22 % Vat nalicza się od wylicytowanej ceny  w przetargu za działki
 
4.W panie zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory teren przeznaczony jest pod
    budownictwo mieszkaniowe
5.Nieruchomośći stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone i nie ma
   przeszkód w rozporządzaniu nimi
 
6.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium
  w wysokości : 10 % ceny wywoławczej , wpłata w kasie urzędu gminy                                                     
   do dnia 27.06.2008 r. do godz.14 lub na konto : WBK Bank  
   Zachodni I Oddz.Tarnów Op – Nr 31109022420000000578015303
 
7.Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg zaliczone zostanie
   na poczet ceny sprzedaży. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się
   osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy.
8.Wadium zwraca się natychmiast po przetargu.
 
9.Przetarg odbędzie się dnia 17 lipca  2008 r. o godz.13.30 w budynku Urzędu
   Gminy pok.2 w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6
 
10.Przetarg jest nieograniczony zgodnie z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów
     z dnia 14 września 2004r. Dz.U.Nr 207 poz.2108 w sprawie sposobu i trybu
     przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
11.Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyń.
     dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można
     uzyskać w pok.2 w Urzędzie Gminy tel:4644282 w.24
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 Tarnów Op-19-05-2008r.
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              Nowa Trybuna Opolska
                                                                                       O P O L E
 
                                                               
 
 
 
            Wójt Gminy w Tarnowie Opolskim informuje że, na tablicy ogłoszeń ,oraz na stronie
             Internetowej BIP zamieszczony jest wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w  
             drodze przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Przywory, oraz wykaz na wynajem
             lokalu użytkowego / klubo-kawiarnia/ na okres 3 lat w miejscowości Miedziana.
 
 
 
 
Telefon kantaktowy: 077/4644282 w.24
Urząd Gminy
Tarnów Opolski
ul.Dworcowa 6
NIP-754-19-94-547
Regon-000552024
 
  Podmiot udostępniający:
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Konieczny
Data wytworzenia: 2008-06-03
Wersja XML