Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu Remont drogi gminnej ul. Wyzwolenia w miejscowości Kąty Opolskie - 17.03.2009

GTiI 341/02/09

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 
Remont drogi gminnej ul.Wyzwolenia w miejscowości Kąty Opolskie
 
 
Miejsce i data ogłoszenia:
23.02.2009 r.
 
 
Zamawiający:
GMINA TARNÓW OPOLSKI
w imieniu której działa
Wójt Gminy
 
 
Adres:
Ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski
 
 
Tryb Zamówienia:
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE art. 11 ust. 8
Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 Nr 164 poz.1163 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą.
 
 
Adres strony www na której zamieszczono Specyfikację:
http://bip.tarnowopolski.pl/
 
 
Określenie przedmiotu oraz zakresu Zamówienia:
Remont Drogi gminnej ulica Wyzwolenia w Kątach Opolskich
Remont polega na wykonaniu nawierzchni jezdni o szerokości 4.0 m z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce z materiału kamiennego o grub. 3 cm . Górna w-wa podbudowy z kamienia łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm, dolna w-wa podbudowy z kamienia łamanego 0-63,0 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm. Na istniejącym podłożu piaszczystym. Przewidziano ograniczenie drogi krawężnikami betonowymi najazdowymi 15 x 22 wyniesionymi ponad nawierzchnię jezdni lub wtopionymi. Do remontu zalicza się również wykonanie odwodnienia (wpusty uliczne podłączone do studni chłonnych).
 
 
Informacje o składaniu ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 
 
 
Informacje o składaniu ofert wariantowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
 
Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia –  01.10.2009
 
 
 
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
      W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1.                      posiadają uprawnienia do wykonywania prac objętych zamówieniem, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2.                      posiadają   niezbędną   wiedzę   i   doświadczenie   oraz   dysponują   potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i   finansowej   zapewniającej wykonanie zamówienia,
4.   nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
 
 
Dokumenty jakie składają Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1.Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1.1. „Oświadczenie Wykonawcy" - wypełnione i podpisane odpowiednio
        przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy o
      spełnieniu warunków określonych w art. 22 i 24 Ustawy o
      zamówieniach publicznych
1.2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Forma dokumentów:
Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być dokonane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy). Gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości ,zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialne poświadczenie kopii dokumentu.
 
 
 
Wadium:
Nie przewiduje się wnoszenia wadium
 
 
Kryteria oceny ofert i przyznanie Zamówienia:
Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest:
cena – 100 %
 
 
Dodatkowe informacje:
Dodatkowe informacje na temat postępowania oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego
 
 
Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
 
 
 
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów ze strony Zamawiającego:
  1. Aneta Labisz
  2. Iwona Król
 
 
 
 
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 17.03.2009 r  do godz. 10 : 00 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 3
Liczy się data i godzina złożenia oferty
 
 
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 17/03/2009 o
godz.10 :15 w siedzibie Zamawiającego
 
 
Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
 
Informacja o zastosowaniu aukcji elektronicznej:
 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 
 
Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:
 
Zamawiający zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
 
 
 
 
 
 
Wójt Gminy Tarnów Opolski
-/-
Zygmunt Cichoń
 
Tarnów Opolski, 20.03.2009 r.
 
GTiI 341/02/09
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Gmina Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski
 
Działając na zasadzie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
Remont Drogi gminnej ul. Wyzwolenia w miejscowości Kąty Opolskie”
 
wybrano ofertę złożoną przez:
 
Rozbiórki, Burzenie Obiektów Budowlanych – Roboty Ziemne Krystian Pandel Czarnocin ul. Wiejska 42, 47-150 Leśnica
 
Uzasadnienie wyboru:
 
   Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą  cenowo ofertę (kryterium oceny – cena). Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia ( 340 000 zł brutto).
 
Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy:
 
Lp.
 
Nazwa i adres Wykonawcy
Cena oferty (z VAT) zł.
Kryterium oceny oferty – „cena oferty”
Ilość punktów
1
 MK – NET s.c. Magdalena Matraszek, Tomasz Pipała ul. Zawadzkiego 34, 46-060 Prószków
199 176,90
76,57
2
 Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski ul. Wiejska 8, 47-143 Niezdrowice
172 065,32
88,63
3
 PrzedsiębiorstwoUsługowo Handlowe „DOMAX” Arkadiusz Mika ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów
206 931,07
Oferta odrzucona
4
 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARYNOWSKI Jan Marynowski ul. Gazowa 1, 46-200 Kluczbork
199 920,00
Oferta odrzucona
5
 BUD –REM Anna Zadrożna Radoszowice 55, 49-156 Gracze
299 689,57
50,89
6
 Usługi Remontowo-Budowlane Marek Jasinowski, ul. Polna 5, 46-132 Kowalowice
259 578,13
58,75
7
BERIW Sp. z o.o. ul. Opolska 35, 46-070 Ochodze
 
206 374,96
73,89
8
Zakład Usługowo Handlowy BUDMAR
45-221 Opole ul. Chabrów 10/28
194 090,46
78,57
9
Spółdzielnia „SUR PRÓSZKÓW” ul. Kościuszki 23, 46-060 Prószków
198 578,55
76,80
10
 Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Tomasz Oziębły ul. Piłsudzkiego 8, 46-100 Namysłów
162 402,74
93,90
11
 GABART s.c. Artur Hurek, Gabriela Hurek ul. Stawowa 41, 47-180 Izbicko
 
213 646,28
71,38
12
 Zakład Remontowo Budowlany Władysław Reisebucher ul. Szeroka n15, 46-050 Kąty Opolskie
232 885,02
Oferta odrzucona
13
 Usługi Transportowe, Melioracyjne , Roboty Ziemne Marianna Wójcik, ul. Koszyka 13/2, 45-720 Opole
207 400,00
73,53
14
K+D Budownictwo Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice
185 390,36
82,26
15
Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „TECHMES” inż. Mariusz Sokołowski Biskupice 13, 46-331 Radłów
199 417,21
76,47
16
 Zakład Ogólnobudowlany LERCH, Tomasz Lerch ul. Piękna 33 Naczęsławice 47-270 Gościęcin
318 779,42
Oferta odrzucona
17
Rozbiórki, Burzenie Obiektów Budowlanych – Roboty Ziemne Krystian Pandel Czarnocin ul. Wiejska 42, 47-150 Leśnica
152 500,00
100
 
 
1.Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
 
Podstawę prawną dokonanego wyboru stanowi art. 91 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych,  w przeprowadzonym postępowaniu zostały odrzucone cztery oferty. Oferta nr 3 i 12 zostały odrzucone zgodnie z art. 89 ust.1 pkt.6 Ustawy Prawo zamówień publicznych – zawierały błędy w obliczeniu ceny, oferta nr 4 i 16 została odrzucona na podstawie art. 89 ust1 pkt. 2 – w/w ustawy, ich treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3.
Pozostałe oferty spełniły wymagania SIWZ i nie przekroczyły kwoty jakie zabezpieczono na ten cel w budżecie gminy (kwota 340 000 zł brutto).
 
 
3. Jeżeli interes prawny uczestników postępowania doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – przysługują im określone w dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej.
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
 
 
 
 
 
DOCSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc

 DOCFormularz ofery.doc

DOCprojekt umowy.doc

PDFprzedmiar robót.pdf

Dokumentacja techniczna:

 PDFmetryka projektu.pdf

 PDFzagospodarowanie 2.pdf

PDFzagospodarowanie 1.pdf

PDFprzekrój aa.pdf

DOCKrawężnik.doc

PDFwpust uliczny.pdf

PDFstudnia chłonna.pdf

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót:

 DOCD.01.01.01 Roboty pomiarowe.doc

 DOCD.01.02.04-Roboty rozbiorkowe.doc

 DOCD.02.00.01 Roboty ziemne.Wymagania ogolne.doc

DOCD.02.01.01-Wykonywanie wykopow w gr.nieskalistych.doc

DOCD.03.02.01-Kanalizacja deszczowa.doc

DOCD.04.01.01 koryto+profilowanie.doc

DOCD.04.04.00-Podbud z kruszyw.Wymag ogolne.doc

DOCD.04.04.02-Podbudowa z kruszywa lamanego.doc

DOCD.05.03.23a-Naw z beton kostki bruk dla drog i ulic lok oraz placow i chodnikow.doc

DOCD.07.02.01 Oznakowanie pionowe.doc

DOCD.08.01.01-Krawezniki betonowe.doc

DOCD-M-00.00.00-Wymagania ogolne.doc

 

Podmiot udostępniający:  
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2009-02-23

 

                                                                                                                                                                                        Tarnów Opolski, 01.04.2009 r.

 

 

GTiI 341/02/09

 

 

Informacja o zawarciu umowy
 

Gmina Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6,Tarnów Opolski 46-050

informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzony w trybie przetargu nieograniczonego na : „Remont drogi gminnej ulicy Wyzwolenia w miejscowości Kąty Opolskie” zawarto umowę w dniu 01.04.2009r z Wykonawcą :


Rozbiórki, Burzenie Obiektów Budowlanych – Roboty Ziemne Krystian Pandel Czarnocin ul. Wiejska 42, 47-150 Leśnica

Uzasadnienie wyboru:
Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę, która spełnia warunki SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, oferta nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

Podmiot udostępniający:  
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Labisz
Data wytworzenia: 2009-04-02

 

Wersja XML