Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu - Dowóz uczniów do szkół wraz z opiekunami na terenie gminy Tarnów Opolski w roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011 - termin składania ofert 05.06.2009r

 
 
 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 
„Dowóz uczniów do szkół wraz z opiekunami na terenie gminy Tarnów Opolski w roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011”
 
 
Miejsce i data ogłoszenia:
18.05.2009 r.
 
 
Zamawiający:
Biuro Obsługi Oświaty Samorzadowej
 
 
Adres:
Osiedle Zakładowe 7
46-050 Tarnów Opolski
 
 
Tryb Zamówienia:
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE art. 11 ust. 8
Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 Nr 164 poz.1163 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą.
 
 
Adres strony www na której zamieszczono Specyfikację:
http://bip.tarnowopolski.pl/
 
 
Określenie przedmiotu oraz zakresu Zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi na dowóz uczniów do szkół wraz         z opiekunami na terenie gminy Tarnów Opolski w roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011.
2.Dowóz odbywa się w dni nauki szkolnej (średnio w roku szkolnym – 186 dni) i dotyczy ok. 265 uczniów w jednym roku szkolnym.
3.Według prognozy na rok szkolny 2009/2010 zamówienie obejmuje przewóz następującej liczby uczniów:
- PSP Tarnów Opolski – 47
- PG Tarnów Opolski - 108
- PG Przywory           - 37      
- PSP Kąty Opolskie   - 73
 Szczegóły dotyczące ilości uczniów z poszczególnych miejscowości, ram czasowych przyjazdu i odjazdu uczniów oraz przyjętych odległości między miejscowościami znajdują się w załączniku do SIWZ.
4. Dowóz odbywa się zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego   rozkładem jazdy (proponowane godziny przyjazdów i odjazdów znajdują się w załączniku do SIWZ)         w dniach rozpoczęcia i zakończenia zajęć szkolnych, w przypadku odpracowania przez szkoły zajęć w soboty lub dni, w których odbywają się w szkole sprawdziany klas VI        i egzaminy klas III itp. przewóz odbywać się będzie zgodnie z odrębnym ustalonym        w porozumieniu z Wykonawcą rozkładem jazdy.
5. Dzieci w trakcie przewozu powinny zajmować miejsca siedzące. Dopuszcza się wyjątkowo przewóz dzieci starszych – klas IV – VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum na miejscach stojących na trasach krótkich do 7 km przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa przejazdu pasażera w pozycji stojącej.
 
 
 
Informacje o składaniu ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 
 
 
Informacje o składaniu ofert wariantowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
 
Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia –  od 01.09.2009 do 30.06.2011 r
 
 
 
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
3.  Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonego oświadczenia i dokumentów opisanych w pkt VI niniejszej instrukcji wg formuły „spełnia/nie spełnia:”
 
 
 
Dokumenty jakie składają Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą dostarczyć:
1.Wypełniony formularz oferty (zał. Nr 1)
2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji. działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .
3.Licencję na wykonywanie transportu drogowego osób, ważną przez cały okres wykonywania zamówienia – poświadczona za zgodność z oryginałem przez oferenta.
4.Aktualne polisy OC i NW dla środków transportu, którymi oferent będzie wykonywał usługę – poświadczona za zgodność z oryginałem przez oferenta.
5.Oświadczenie o niezaleganiu na rzecz ZUS i US wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.
6. Oświadczenie o spełnianiu warunków pozwalających na udział w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 ust. 1, pkt 1-3, i 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.)    (zał. Nr 2 i 3 )
7.Kwalifikacje techniczne – personel (zał. Nr 4)
8.Kwalifikacje techniczne – sprzęt (zał. Nr 5)
9.Doświadczenie zawodowe – (zał. Nr 6)
10. Wzór umowy – (zał. Nr 7)
11. Oświadczenie, o zapewnieniu opieki w czasie dowozu dzieci do szkoły/placówki.
 
      Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta. Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez oferenta kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez oferenta.
 
 
 
Wadium:
Nie przewiduje się wnoszenia wadium
 
 
Kryteria oceny ofert i przyznanie Zamówienia:
Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest:
cena – 100 %
 
 
Dodatkowe informacje:
Dodatkowe informacje na temat postępowania oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego
 
 
Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
 
 
 
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów ze strony Zamawiającego:
  1. Jośko Gabriela
 
 
 
 
 
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 05.06.2009 r  do godz. 9 : 00 w siedzibie Zamawiającego
Liczy się data i godzina złożenia oferty
 
 
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 05.06.2009 o
godz.9.30 w siedzibie Zamawiającego
 
 
Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
 
Informacja o zastosowaniu aukcji elektronicznej:
 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 
 
Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:
 
Zamawiający zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
 
 
 
 
 
 
Wójt Gminy
Tarnów Opolki
 
 
 
 


   DOCSIWZ i załączniki.doc


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Jośko
Data wytworzenia: 2009-05-18

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

 

                                                                                                                                                                                Tarnów Opolski, dnia  09.06.2009 r.
 
WK-0717-68/09
                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                          
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim – ul. Osiedle Zakładowe 7,
46-050 Tarnów Opolski
 
Działając na zasadzie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
„Dowóz uczniów do szkół wraz z opiekunami na terenie gminy Tarnów Opolski w roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011
 
wybrano ofertę złożoną przez:
 
Transport – Usługi „Mateja” Józef Mateja
46 - 050 Tarnów Opolski,
                                                                                                            ul. Św. Marcina 21
 
Uzasadnienie wyboru:
 
   Została złożona jedna oferta. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
 
 
1.Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
Podstawę prawną dokonanego wyboru stanowi art. 91 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 
 
 
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Jośko
Data wytworzenia: 2009-06-10
 

 

 

________________________________________________________________________________________________________

WK-0717/69/09                                    
 
 
 
Informacja o zawarciu umowy
 
 
Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim , ul. Osiedle Zakładowe 7 - informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dowóz uczniów do szkół wraz z opiekunami na terenie gminy Tarnów Opolski w roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011” zawarto umowę w dniu 16.06.09r. z wykonawcą:
Transport – Usługi Mateja
Józef Mateja
46-050 Tarnów Opolski
Ul. Św. Marcina 21
 
Uzasadnienie wyboru:
Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę, która spełnia warunki SIWZ. Wykonawca nie podlega odrzuceniu, oferta nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Jośko
Data wytworzenia: 2009-06-16

 

Wersja XML